لطفا چند لحظه صبر کنید ...
صرف نظر از ارزش افزوده ای که پیاده سازی این سیستمها بر منازل مسکونی بوجود می آورند اهداف ارزشمندی همچون افزایش رفاه و آسایش و امنیت ساختمان ، زیبایی و دکوراسیون ساختمان ، کاهش هزینه های نگهداری به خصوص در بحث انرژی ، کنترل یکپارچه و از راه دور بر م ...
اهمیت پرداختن به موضوع لایه فیزیکی از این رو هست که شرایط محیطی خانه ، انتظارات و نیازهای صاحبان خانه ها و هزینه تمام شده هر پروژه ، بستگی مستقیم با فناوری مورد استفاده در این لایه خواهد داشت ، با در نظر گرفتن اینکه روز به روز نوع فناوری مورد است ...
در قسمت اول مباحث مربوط به هوشمند سازی خانه ها ، لزوم استفاده از یک استاندارد جهانی به منظور پیروی تمامی شرکتهای تولید کننده این محصولات مطرح و در همین راستا استاندارد KNX معرفی گردید و در قسمت دوم نیز لایه فیزیکی استاندارد فوق بیان گردید و در مو ...